www.5213.net > 辨的读音再组词

辨的读音再组词

羸 (lei二声) (羸弱) 赢 (ying二声) (赢钱) 罄 (qing四声) (罄竹难书) 馨 (xin一声) (温馨) 籍 (ji二声) (书籍) 藉 (ji二声) (狼藉)

辨的拼音:biàn辨的组词:明辨是非 食辨劳薪 析辨诡词 析辨诡辞 不辨菽麦 争辨 辨认 辨别 鉴毛辨色,等等

辨别辨证辨认辨析辨正辨识辨论辨明辨驳辨白辨章辨护辨解辨言辨给辨晰辨说辨理辨色辨博辨难辨治辨讼辨异辨士辨诘辨慧辨物辨察辨人辨丽辨才辨雨辨折辨惑辨订辨浴辨雪辨验辨讹辨方辨哥辨复辨裁辨辞辨智辨释辨事辨学辨悉辨捷辨洁辨变辨

你好!瓣,bàn,花瓣 辩,biàn,辩论 仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

羸 (lei二声) (羸弱)赢 (ying二声) (赢钱)罄 (qing四声) (罄竹难书)馨 (xin一声) (温馨)籍 (ji二声) (书籍)藉 (ji二声) (狼藉)

组词有:案辨、白辨、辨证、辨正、辨识、辨论、辨解、辨士、辨章、辨明.1、案辨拼音:àn biàn释义:查讯辨析.造句:他当机立断,案辨事实.2、白辨拼音:bái biàn释义:神话中的北方水神的助手.造句:神话故事中,相传北方水神的

辨的拼音是Bian,是辨别的辨啊.

辩速 辩护人 辩论家 辩锋 辩释 辩利 辩治 辩畅 辩难 辩论赛 辩对 辩富 辩证逻辑 辩类 辩诉 辩士 辩问 辩解 辩赡 辩客 辩眼 辩佞 辩给 辩明 辩善 辩经 辩慧 辩证 辩白 辩义 辩订 辩照 辩诬 辩事 辩人 辩说 辩尝 辩达 辩省 辩章 辩答 辩覆 辩别 辩雕 辩丽 辩才无碍 辩证唯物主义 辩略 辩智 辩献 辩告 辩博 辩知

不辨菽麦 菽:豆子.分不清哪是豆子,哪是麦子.形容愚笨无知.后形容缺乏实际生产知识. 不辨真伪 辨:分辨.伪:虚假.无法辨别真的和假的. 鉴貌辨色 根据对方的脸色、表情行事. 见貌辨色 根据对方的脸色、表情行事. 离经辨志 读断

亭亭玉立,ting,停止

网站地图

All rights reserved Powered by www.5213.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5213.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com