www.5213.net > 既的组词及成语

既的组词及成语

一如既往、 一反既往、 既往不咎、 既有今日,何必当初、 既来之,则安之、 一言既出,驷马难追、 既得利益、 一言既出,金玉不移、 既成事实、 东曦既驾、 一言既出,如白染皂

既的组词有既然、食既、既望、既往、既是、既而、蚀既、既济、既后、既乃、罔既、未既、既旬、肆既等.一、既的释义1.已经:既成事实.既得利益.2.既然:既来之,则安之.既要做,就一定要做好.3.完了;尽:食既.4.跟“且、又、也

既然、既是、既而、既望、既往、食既、既定、既成、既以、既夕、既月、既位、既朔、既乃、拜既、时既、皆既、蚀既、既旬、未既、既后、既遂、终既、靡既、既廪、既终、既立、罔既、既龀、雍既.

既成事实 jì chéng shì shí既成:已成.已经形成的事实.既定 jì dìng[antecedent;established;fixed;set] 已定的,已为前提的既定方针既而 jì ér[soon;after a while;afterwards;later;subsequently] 不久,一会儿,副词.指上件事情发生后不久既而儿

一如既往、既定、既往不咎、既然、既是、既得利益、既往、既成事实、既济、既而、既望、犯罪既遂、东曦既驾、既已、既生魄、一反既往、食既、既成、羽翼既成、既以、既有今日何必当初、无既、既月、既生霸、既朔、既尔、既夕、既灌、不追既往、既后、既死霸、皆既、既死魄、不溯既往、肆既、既济公、既终、既立、亥既珠、既不沙

释义 1.动作已经完了:~往不咎.~而.2.已经:~成事实.~定.3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好.相关组词既然 食既 既往 既望 既而 既是 既济 既后 既乃 肆既既旬 罔既 蚀既 既以

“既”字能组成以下词语:既然、既往、既而、既定、终既.读音:[jì ]释义:1.动作已经完了.2.已经.3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列.

一如既往

包含“既?”的词语:既而 既然 既定 既望 既往 既是 既已 既济 既以 既成 既朔 既夕 既尔 既月 既后 既乃 既廪 既立 既终 既灌 既位 既龀 既旬 既包含“?既”的词语:皆既 无既 食既 终既 时既 罔既 靡既 肆既 蚀既 拜既 雍既

既而、皆既、既望、既位、终既、既济、既然、既月、蚀既、罔既、既灌、既旬、既后、既以、既廪、既已、时既、肆既、既、既乃、既定、既终、食既、拜既、既尔、雍既、既龀、既朔、既夕、无既、既是、既立、既成、既往、

网站地图

All rights reserved Powered by www.5213.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5213.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com